تجاوز جنسی پیرمرد به کودک ۹ ساله و سکته قلبی دختر

تجاوز جنسی پیرمرد به کودک ۹ ساله و سکته قلبی دختر

تعرض جنسی پیرمرد به دختر ۹ ساله و سکته قلبی دختر 

تجاوز وآزار واذیت جنسی دختران تلخ ترین حادثه ای است که زندگی دختران را به سیاهی ونابودی می کشاند این بار دخترک ۹ساله ای که به خانه ی دوست اش رفته بود تا با او بازی کند از سوی پدر بزرگ دوست اش مورد تجاوز قرار گرفت وسر انجام براثر ترس از این حادثه ی شوم دچار ایست قلبی شد وفوت کرد.

تجاوز پیرمرد به دختر ۹ ساله که دوست نوه پیرمرد بود باعث ترس دختر شده و مرگ دختر را در پی داشت .

تعرض جنسی پیرمرد به دختر 9 ساله و سکته قلبی دختر

دختر ۹ ساله ترک در ازمیر ترکیه از حال رفته و به بیمارستان منتقل شد که پزشکان هر چقدر تلاش کردند نتوانستند دختر را به زندگی بازگردانند .

دو دختر که در حال بازی بودند پس از بازی قصد رفتن به خانه میکنند که پیرمرد تنها در بالکن ایستاده بوده است و دختر که برای برداشتن عروسکش که بر تخت دوستش بوده به اتاق برمیگردد .پیرمرد ۶۳ ساله در همین لحظه به دختر ۹ ساله که دوست نوه اش بوده حمله کرده و به وی تجاوز میکند . دختر پس از مدتی که مورد تجاوز قرار میگیرد به خانه آمده و قضیه را به پدر و مادرش میگوید .

تعرض جنسی پیرمرد به دختر 9 ساله و سکته قلبی دخترپدر و مادر دختر به پلیس شکایت کرده و پیرمرد دستگیر میشود .پیرمرد به قید وثیقه آزاد میشود تا زمان دادگاه رسیدگی به آزار جنسی دختر فرا رسد .مدتی نمیگذرد که دختر ترک تحصیل کرده و شروع به خیس کردن جای خود میکند که از ترس این دختر حکایت میکرد .هر چقدر تاریخ محاکمه نزدیکتر میشد ترس دختر از گفتن اتفاقات آن روز در دادگاه و همچنین رو به رو شدن با پیرمرد بیشتر میشده .

 

دختر دو روز قبل از دادگاه به طور ناگهانی از هوش رفت که پس از رساندن به بیمارستان جان خود را از دست داد .پدر دختر میگوید که دخترش پس از آزار جنسی به شدت ترسیده بوده است و حال زندگیش را از دست داد .

گردآوری از:پارس ناز

یک پیشنهاد برای شما: